Harald_frise_til_tekster_100px bred_December2022

Vedtægter for Harald Blåtands Laug

§ 1. Navn 

Harald Blåtands Laug.

 

§ 2. Hjemsted

Laugets hjemsted er Slagelse Kommune, Danmark.

 

§ 3. Formål

At skabe et internationalt erhvervs- og kulturnetværk, inspireret af vikingekongen Harald Blåtand, der med Vikingeborgen Trelleborg skabte grundlaget for Vestsjællands handel og internationale relationer.

Harald Blåtands Laug ønsker således med godt humør at understøtte

 • Vestsjællands kulturelle identitet
 • Vikingeborgen Trelleborg samt kendskab til vikingetiden i almindelighed
 • Branding af Slagelse Kommune og Vestsjælland
 • Kulturmødet og venskab mellem mennesker i en global verden
 •  

§ 4. Laugets kontingent, kapital og drift

Kontingent fastsættes af Laugstyrelsen og betales i form af et engangsbeløb der dækker optagelsesomkostninger samt livslangt medlemskab.

Lauget finansieres desuden ved sponsor- og annoncestøtte samt bidrag fra offentlige myndigheder og private virksomheder, fonde, andre foreninger, institutioner og private personer.

Overskud skal primært anvendes til opfyldelse af Laugets formål, sekundært til velgørende formål efter Laugstyrelsens valg.

 

§ 5. Hæftelse

For de forpligtelser, der påhviler Lauget, hæftes alene med Laugets formue.

Laugets medlemmer eller dens stiftere har ingen ret til nogen del af Laugets formue.

 

§ 6. Medlemmer

Som medlemmer optages:

 • lokale og nationale personer med internationale relationer, der herigennem kan skabe internationale kontakter, samt understøtte Laugets formål
 • internationale personer, der i deres respektive lande kan være ambassadører for Harald Blåtands Laug og Laugets formål.

Man kan ikke søge om optagelse, men kan blive inviteret på initiativ af Laugstyrelsen eller eksisterende medlemmer, dog således at der skal være mindst 2 stillere for at kunne bringe et nyt medlem i forslag.

Laugstyrelsen beslutter suverænt, hvem der kan optages som medlemmer.

Medlemmerne har ret til at eksponere deres tilhørsforhold til Lauget ved at bære Laugets pin, samt mulighed for at benytte de faciliteter som Lauget kan stille til rådighed.

Medlemmerne vil blive holdt orienteret om Laugets forhold via Laugets hjemmeside og/eller ved direkte mailkorrespondance.

 

§ 7. Laugstyrelse

Laugstyrelsen består af 8 medlemmer, der alle er personer fra Vestsjælland med internationale relationer. Der tilstræbes en ligelig fordeling af alder og køn, dog vil den ene af pladserne være forbeholdt den til enhver tid siddende borgmester i Slagelse Kommune.

Medlemskabet af Laugstyrelsen er livslangt, eller til medlemmet selv måtte vælge at udtræde.

Såfremt et medlem af Laugstyrelsen skulle blive ramt af sygdom, som forhindrer den pågældende i at varetage sine funktioner i Laugstyrelsen, skal Laugstyrelsen tage initiativ til at vælge en afløser efter indstilling af Laugets Oldermand, Laugformand og Laugnæstformand.

Laugstyrelsen konstituerer sig efter Laugforsamlingen med Oldermand, Laugformand, Laugnæstformand og Laugkasserer. Oldermanden er altid Laugstyrelsens ældste medlem. Såfremt Oldermanden frafalder ved død eller frivillig fratrædelse, erstattes denne af Laugstyrelsens ældste medlem. Personer, der er ældre end Oldermanden, kan ikke vælges ind i Laugstyrelsen.

Sekretærfunktionen varetages af en person fra Slagelse Erhvervscenter, og benævnes Laugskriver. Laugskriveren vil aldrig være medlem af Laugstyrelsen. Laugskriveren deltager, ovennævnte på trods, altid i Laugstyrelsens møder. 

 

§ 8. Laugets styrelsesmøder

Laugstyrelsen afholder 4 – 6 møder årligt, samt når Laugformanden og Oldermanden finder det fornødent, eller når mindst 3 Laugstyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom over for Laugformanden.

Laugstyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer er til stede, og alle afgørelser træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er Oldermandens, eller i dennes fravær Laugformandens, eller i dennes fravær Laugnæstformandens stemme udslagsgivende.

Over Laugets møder føres et beslutningsreferat, der af Laugskriver tilsendes Laugstyrelsen.

Såfremt der ikke foreligger indsigelser inden for 14 dage anses referatet som godkendt.

 

§ 9. Laugets samarbejdspartnere

Laugets samarbejdspartnere og øvrige støtter orienteres på linje med Laugets medlemmer.

 

§ 10. Laugforsamling

En gang årligt, inden udgangen af april måned, afholdes en Laugforsamling, hvortil alle Laugets medlemmer inviteres.

På Laugforsamlingen gennemgås følgende punkter:

 1. Udpegning af Laugforsamlings styrer
 2. Oldermanden byder velkommen
 3. Laugformandens beretning om det forløbne år, herunder medlemsstatus
 4. Orientering om økonomisk status v/Laugkasseren
 5. Orientering om eventuel udskiftning i Laugstyrelsen
 6. Orientering om planerne for det kommende år
 7. Eventuelt
 8. Oldermanden afrunder Laugforsamlingen

Efter Laugforsamlingen serveres et ”Laug måltid”.

Referat af Laugforsamlingen udsendes til samtlige medlemmer. Referatet er på dansk, med engelsk sammendrag.

 

§ 11. Tegningsret

Lauget tegnes af Oldermand og Laugformand i forening.

Laug kassereren har prokura til Laugets midler.

 

§ 12. Regnskab

Laugets regnskabsår er kalenderåret.

 

§ 13. Ophør

Lauget kan opløses hvis et mindst 3/4 af Laugstyrelsens medlemmer på 2 af hinanden følgende Laugstyrelsesmøder med mindst 14 og højest 30 dages mellemrum træffer bestemmelse herom.

Laugets formue skal ved eventuel opløsning anvendes i henhold til bestemmelserne i vedtægternes § 4.

 

§ 14. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver at 3/4 af Laugstyrelsens medlemmer stemmer herfor.

Godkendt på Laugstyrelsesmøde den 11. marts 2020

Finn Berggren, Jens Grønkjær, 

Svend-Erik Kristensen, Birgitte Dinesen,

John Dyrby Paulsen, Anette Borg,

Lis Tribler, Martin Smirnov Vølund.

DANERNES KONGE

(Visited 131 times, 1 visits today)