Harald_frise_til_tekster_100px bred_December2022

Vedtægter for Harald Blåtands Laug

§ 1. Navn 

Harald Blåtands Laug.

 

§ 2. Hjemsted

Laugets hjemsted er Slagelse Kommune, Danmark.

 

§ 3. Formål

Harald Blåtands Laug er et lokalt, nationalt og internationalt erhvervs- og kulturnetværk, inspireret af vikingekongen Harald Blåtand, hvis vision det er at understøtte følgende:

 • Vestsjællands kulturelle identitet
 • Vikingeborgen Trelleborg og kendskab til vikingetiden i almindelighed
 • Branding af Slagelse Kommune og Vestsjælland
 • Kulturmødet og venskab i en global verden (connecting people)

 

§ 4. Laugets kontingent, kapital og drift

Kontingent fastsættes af Laugstyrelsen og betales i form af et engangsbeløb der dækker optagelsesomkostninger samt livslangt medlemskab.

Lauget finansieres desuden ved sponsor- og annoncestøtte samt bidrag fra offentlige myndigheder og private virksomheder, fonde, andre foreninger, institutioner og private personer.

Overskud skal primært anvendes til opfyldelse af Laugets formål, sekundært til velgørende formål efter Laugstyrelsens valg.

 

§ 5. Hæftelse

For de forpligtelser, der påhviler Lauget, hæftes alene med Laugets formue.

Laugets medlemmer eller dens stiftere har ingen ret til nogen del af Laugets formue.

 

§ 6. Medlemmer

Som medlemmer optages:

 • lokale og nationale personer med internationale relationer, der herigennem kan skabe internationale kontakter, samt understøtte Laugets formål
 • internationale personer, der i deres respektive lande kan være ambassadører for Harald Blåtands Laug og Laugets formål.

Man kan ikke søge om optagelse, men kan blive inviteret på initiativ af Laugstyrelsen eller eksisterende medlemmer.

Laugstyrelsen beslutter suverænt, hvem der kan optages som medlemmer.

Medlemmerne har ret til at eksponere deres tilhørsforhold til Lauget ved at bære Laugets pin, samt mulighed for at benytte de faciliteter som Lauget kan stille til rådighed.

Medlemmerne vil blive holdt orienteret om Laugets forhold via Laugets hjemmeside, samt ved nyhedsbreve sendt på mail.

 

§ 7. Laugstyrelse

Laugstyrelsen består af 8 medlemmer, der alle er personer fra Vestsjælland med internationale relationer. Der tilstræbes en ligelig fordeling af alder og køn, dog vil den ene af pladserne besættes af den til enhver tid siddende borgmester i Slagelse Kommune.

Medlemskabet af Laugstyrelsen er livslangt, eller til medlemmet selv måtte vælge at udtræde.

Såfremt et medlem af Laugstyrelsen skulle blive ramt af sygdom, som forhindrer den pågældende i at varetage sine funktioner i Laugstyrelsen, skal Laugstyrelsen tage initiativ til at vælge en afløser efter indstilling af Laugets Oldermand, Laugformand og Laugnæstformand.

Laugstyrelsen konstituerer sig efter Laugforsamlingen med Oldermand, Laugformand, Laugnæstformand og Laugkasserer. Det er kutymen, at Laugstyrelsens ældste medlem er Oldermand.

Hvis Oldermanden frafalder ved død eller frivillig fratrædelse, vælger Laugstyrelsens øvrige medlemmer sædvanligvis det ældste medlem af Laugstyrelsen som Oldermand.

Sekretærfunktionen varetages af en af Laugstyrelsen udvalgt person, benævnt Laugskriver. Laugskriveren vil som udgangspunkt ikke være medlem af Laugstyrelsen. Laugskriveren deltager, ovennævnte på trods, i Laugstyrelsens møder.

 

§ 8. Laugets styrelsesmøder

Laugstyrelsen afholder 4 – 6 møder årligt, samt når Laugformanden og Oldermanden finder det fornødent, eller når mindst 3 Laugstyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom over for Laugformanden.

Laugstyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer er til stede, og alle afgørelser træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er Oldermandens, eller i dennes fravær Laugformandens, eller i dennes fravær Laugnæstformandens stemme udslagsgivende.

Over Laugets møder føres et beslutningsreferat, der af Laugskriver tilsendes Laugstyrelsen.

Såfremt der ikke foreligger indsigelser inden for 14 dage, anses referatet som godkendt.

 

§ 9. Laugets samarbejdspartnere

Laugets samarbejdspartnere og øvrige støtter orienteres på linje med Laugets medlemmer.

 

§ 10. Laugforsamling

En gang årligt, inden udgangen af maj måned, afholdes en Laugforsamling, hvortil alle Laugets medlemmer inviteres.

På Laugforsamlingen gennemgås følgende punkter:

 1. Oldermanden byder velkommen
 2. Udpegning af Laugforsamlings styrer
 3. Laugformandens beretning om det forløbne år, herunder medlemsstatus
 4. Orientering om økonomisk status v/Laugkasseren
 5. Orientering om eventuel udskiftning i Laugstyrelsen
 6. Orientering om planerne for det kommende år
 7. Eventuelt
 8. Oldermanden afrunder Laugforsamlingen

Efter Laugforsamlingen serveres et ”Laug måltid”.

Referat af Laugforsamlingen udsendes til samtlige medlemmer, på dansk til danske medlemmer, og på engelsk til udenlandske medlemmer.

 

§ 11. Tegningsret

Lauget tegnes af Oldermand og Laugformand i forening.

Laug kassereren har prokura til Laugets midler.

 

§ 12. Regnskab

Laugets regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet godkendes af Laugstyrelsen.

 

§ 13. Ophør

Lauget kan opløses hvis et mindst 3/4 af Laugstyrelsens medlemmer på 2 af hinanden følgende Laugstyrelsesmøder med mindst 14 og højest 30 dages mellemrum træffer bestemmelse herom.

Laugets formue skal ved eventuel opløsning anvendes i henhold til bestemmelserne i vedtægternes § 4.

 

§ 14. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver at 3/4 af Laugstyrelsens medlemmer stemmer herfor.

 

Godkendt på Laugstyrelsesmøde den 22. april 2024

 

Finn Berggren,  Jens Grønkjær, 

Svend-Erik Kristensen,  Birgitte Dinesen,

Knud Vincents,  Anette Borg,

Lis Tribler,  Jacob Stryhn

DANERNES KONGE

(Visited 257 times, 1 visits today)